Arrow

4AF

        我曾认为,侥幸的心理是最可笑的。但自你离开后,我竟活成了一个彻头彻尾可笑的人。
        我有时从梦中惊醒,环顾四周,一片漆黑,一片寂静。
        我无数次在黑暗中告诫自己。
        你不会回来了。

        是你让我明白,一个人的存在自有他的意义。
        也是你让我明白,飞蛾扑火没有结局。
       
        飞蛾扑向火。
       
        我扑向你。

       

评论